Asendusistutus

 

Elujõuliste puude maharaiumise loa saamiseks on Tallinna Linnavolikogu määruse järgi vajalik asendusistutus, et säilitada terviklik ning ökoloogiliselt mitmekesine eluruum ka tulevastele põlvedele. Istutuste tingimused on sätestatud standarditega EVS 843:2003 ja EVS 778:2001 ning neid kontrollib Keskkonnaamet.

 

Pakume konsultatsiooniteenust, mille käigus hinnatakse puude seisukorda väärtusklasside kaupa ning arvutatakse välja planeeritavale raiele vastav vajalik asendusistutuse kohustus haljastusühikutes, mis on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu määrusega.

 

Lähemat infot leiab määruses sätestatu kohta siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/409032013056