Dendroloogiline hindamine

Dendroloogilise hindamise eesmärk on määrata kindlaks puittaimestiku üldine tervislik seisund ja puistu prognoositav eluiga ning vastupidavus valitud alal. Protsessi käigus viime läbi välitööd, et kaardistada haljastus. Inventeerimise objektiks võib olla üksikpuu või põõsas, puude rühm, puistu, mets või metsa osa. Tulemusena teeme kindlaks kaardistatavate objektide väärtusklass sõltuvalt taimede liigist, mõõtmetest, kasvukohast, vanusest ning sanitaarsest seisundist.

 

Tehtud tööde põhjal koostatakse puittaimestiku plaan, mis kantakse piirkonna topo-geodeetilisele alusele. Plaani juurde kuulub seletuskiri, et anda konkreetne ülevaate haljastuse üldisest seisundist ja säilimise perspektiivist. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada edasiste vajaminevate harvendus- ning hooldusvõtete osas.

 

Tallinna linnas on haljastuse hinnangu koostamine sätestatud Tallinna Linnavalitsuse 03.05.2006.a määrusesega nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord, mille kohta saab lähemalt lugeda siit:

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228